Algemene voorwaarden voor de online producten en diensten van Lekkerjij op  www.lekkerjij.nl. Scroll naar beneden voor de algemene voorwaarden op offline producten en diensten.

Identiteit van de ondernemer

Lekkerjij

Stijnie Biewinga

Telefoonnummer: 06-11471388

E-mailadres: stijnie@lekkerjij.nl

KvK-nummer: 75213478

BTW-identificatienummer: NL001959221B35

Als jij je registreert danwel aanmeld voor een online product of dienst van Lekkerjij dan gelden deze algemene voorwaarden (“voorwaarden”). Lekkerjij houdt de voorwaarden graag duidelijk en persoonlijk. Daarom noemt Lekkerjij jou in deze voorwaarden soms “klant”, maar meestal gewoon “jij”.

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lekkerjij en degenen die een online dienst of product afnemen of afgenomen hebben op www.lekkerjij.nl.

“Online dienst”: alles wat Lekkerjij online aanbiedt, waarvoor je je moet aanmelden met een volledige naam en minimaal e-mailadres.

“online product”: alles wat Lekkerjij online aanbiedt waarvoor je een digitaal product krijgt zijnde een e-book, audio of videomateriaal (bijvoorbeeld meditaties of online trainingen)

Totstandkoming

De overeenkomst tussen Lekkerjij en de klant komt tot stand doordat de klant zich aanmeld op www.Lekkerjij.nl. Wanneer jij gebruik maakt van de diensten van Lekkerjij, dan gelden deze voorwaarden.

Aankoop

Als je een aankoop doet bij Lekkerjij dan garandeer jij dat:
1. Jij de rechten hebt om de geselecteerde betaalmethode te gebruiken voor deze aankoop.
2. Alle informatie naar waarheid ingevuld is.
3. Bij aankoop van een product of dienst geef jij Lekkerjij het recht om jouw informatie te delen met derden, om het door jouw aangeschafte product of de door jou aangeschafte dienst te kunnen leveren.

Lekkerjij behoudt het recht om een aankoop op elk moment te weigeren of annuleren, bijvoorbeeld in verband met: beschikbaarheid, fout in prijs, product of dienst, error in het systeem, aanpassing prijs, product of dienst, vermoeden van fraude of illegaal gebruik of andere redenen.

BTW

De prijzen/tarieven op de website zijn de consumentenprijzen per persoon tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, dat betekent dat jij over de genoemde prijzen geen extra BTW hoeft te betalen.

Eenmalige workshops en evenementen

Sommige diensten zijn eenmalige online diensten. Hiervoor geldt dat na betaling een plek voor je beschikbaar is en je verdere informatie per e-mail ontvangt. De klant dient dus zelf zorg te dragen voor tijdige en correcte betaling en het doorgeven van het juiste e-mailadres en kennis te nemen van de inhoud van de e-mail(s). Lekkerjij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een workshop als de klant niet aan bovenstaande verplichtingen voldaan heeft.

Abonnementen

Sommige diensten worden betaald via een abonnementsvorm (“abonnement”). Je doet een betaling per vooraf afgesproken periode (“betalingstermijn”) en daarvoor krijg je die periode toegang tot de dienst. Je betaalt het bedrag aan het begin van de gekozen betalingscyclus. Aan het eind van een betalingscyclus wordt je abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, behalve als jij of Lekkerjij annuleert of opzegt.

Als jij je aangemeld hebt met een kortingstarief voor een bepaalde periode, dan vervalt dit kortingstarief na de afgesproken periode en wordt het abonnement automatisch verlengd onder dezelfde voorwaarden, met uitzondering van de korting. Vanaf dat moment geldt het normale tarief voor het betreffende abonnement.

Bij het aanmelden voor een abonnement, geef jij toestemming aan Lekkerjij om elke betalingscyclus automatisch te factureren. Als een factuur niet voor het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn is voldaan, dan heeft Lekkerjij het recht om je abonnement te annuleren of pauzeren tot de betaling gelukt is.

Het is verboden voor anderen dan voor jezelf abonnementen te plaatsen op Lekkerjij.nl tenzij je hiervoor nadrukkelijke toestemming hebt van de betreffende persoon.

Aankoop abonnement herroepen

Ben je niet tevreden met de aankoop van je abonnement? Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Stuur hiervoor een mail (stijnie@lekkerjij.nl) en je aankoop zal worden geannuleerd en er wordt contact met je opgenomen om het geld terug te storten.

Tariefwijzigingen abonnementen

Lekkerjij behoudt het recht om de tarieven van de abonnementen op elk moment aan te passen. In geval van een tariefwijzing word je hiervan op de hoogte gebracht en kun je voor de ingang van deze wijziging kiezen om je lidmaatschap op te zeggen.

Abonnement opzeggen

Als je opzegt na de herroepingstermijn van 14 dagen maar voor het einde van de 1e betalingstermijn, krijg je geen geld terug voor de resterende periode van dat abonnement. Je kunt tot het einde van die betaaltermijn deel blijven nemen aan de workshop(s) en de online Facebookcommunity. Daarna zal de toegang stoppen.

Na afloop van het eerste betalingstermijn wordt je abonnement automatisch verlengd. Je kunt na je eerste, voor aanvang betaalde, betaaltermijn je abonnement op elk moment opzeggen. Hierbij geldt voor elke abonnementsvorm een opzegtermijn van een (1) maand voor afloop van je abonnementsperiode. Bij opzegging is Lekkerjij niet gehouden tot restitutie pro rata van het door jou betaalde bedrag. Je kunt immers deel blijven nemen aan de workshops en de bijbehorende content tot het einde van de door jou gekozen abonnementsperiode.

Betaling

Als je een eenmalig online dienst afneemt betaal je direct via de webshop en ontvang je verdere informatie per e-mail.

Als je een abonnement voor de bakclub aanvraagt betaal je direct. Je ontvangt direct (of in ieder geval zo snel mogelijk) een welkomstmail met de benodigde informatie voor de besloten Facebookgroep en de uitnodiging voor de volgende bakworkshop. Als je een factuur ontvangt voor het verlengen van je abonnement of voor andere producten, dan ben je verplicht die binnen 14 dagen te betalen en uiterlijk voor aanvang van de nieuwe abonnementsperiode te voldoen.

Na het verstrijken van de betalingstermijn ben je zonder verdere sommatie of gebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment ben je nog steeds verplicht het bedrag te betalen en kunnen daar bovenop eventuele kosten voor rente en overige kosten worden berekend. Dat zijn zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van verschuldigde bedragen.

Je kunt je niet beroepen op verrekening of een betalingsverplichting opschorten. Natuurlijk kun je wel altijd even overleggen via stijnie@lekkerjij.nl  als een betaling om een of andere reden niet op tijd lukt.

Abonnement – frequentie nieuwe content

Bij een abonnement zal door Lekkerjij altijd gestreefd worden naar het plaatsen van nieuwe content op de momenten zoals besproken in het aanbod op de website bij het betreffende product, maar dit kan niet worden gegarandeerd. Het kan gebeuren dat Lekkerjij dit (tijdelijk) niet kan realiseren door bijvoorbeeld ziekte en/of vakantie. Lekkerjij zal in elke situatie zoeken naar de beste oplossing. Indien je niet tevreden bent met de oplossing, dan kun je je abonnement opzeggen of overleggen met Stijnie van Lekkerjij door een mail te sturen naar stijnie@lekkerjij.nl.

Content

In de diensten van Lekkerjij is het mogelijk voor klanten om informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s, links en ander materiaal (“content”) te plaatsen, delen en versturen (“plaatsen”). Jij bent zelf volledig verantwoordelijk voor de content die jij plaatst op de kanalen van Lekkerjij.

Als jij content plaatst op www.lekkerjij.nl of haar social media kanalen, dan garandeer jij dat:
1. De content van jouzelf is en/of dat jij de rechten hebt om dit te gebruiken (let dus op dat je geen foto’s van het internet zomaar plaatst, daar heb je geen recht op).
2. De content geen auteursrechten, privacyrechten of andere rechten schendt.
3. De content relevant en geschikt is voor die dienst.
4. De content geen virussen of andere schadelijke aspecten bevat.

Lekkerjij heeft het recht om je toegang te blokkeren indien er content geplaatst wordt die niet gewenst is. 

Lekkerjij neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de content die geplaatst is door klanten.

Door content te plaatsen op lekkerjij.nl, geef je Lekkerjij het recht om de content te gebruiken, wijzigen, openbaar te maken, te reproduceren en te verspreiden. (Voorbeeld: als er promotie gedaan wordt voor de dienst kunnen screenshots van de omgeving gebruikt worden of kunnen gedeelde foto’s of comments gebruikt worden om deze dienst aan te prijzen)

Lekkerjij heeft het recht, maar niet de plicht om de content die door de klanten wordt aangeboden te controleren, te bewerken en te verwijderen.

Alle content die geplaatst wordt door Lekkerjij zelf is eigendom van Lekkerjij. Dit mag je niet verspreiden, wijzigen, hergebruiken, kopiëren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lekkerjij. (Je mag de recepten natuurlijk wel printen en opslaan voor eigen gebruik en de openbare website/links delen met anderen, maar je mag bijvoorbeeld niet de content kopiëren voor een eigen website of de video’s die alleen voor leden zijn, delen met niet-leden)

Beëindigen

Lekkerjij kan jouw lidmaatschap op elk moment direct beëindigen of pauzeren, zonder kennisgeving vooraf, om welke reden dan ook en zonder beperking, bijvoorbeeld als de algemene voorwaarden worden geschonden.

De voorwaarden die in hun aard van kracht blijven, blijven ook na het beëindigen of opzeggen van je lidmaatschap van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot intellectueel eigendom, content en verantwoordelijkheid.

Algemene voorwaarden offline producten en diensten

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk fysiek aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Aangezien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking gesteld op www.lekkerjij.nl zodat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies:

  1. Producten die reeds gebruikt zijn kunnen NIET geretourneerd worden. Voor de theebloemen geldt dat die enkel in hun originele vacuümverpakking geretourneerd kunnen worden. 
  2. Producten dienen goed verpakt te zijn en voorafgaand aan de retourzending dient men contact op te nemen met Stijnie van Lekkerjij via stijnie@lekkerjij.nl om de retour aan te melden.
  3. Kosten voor de eventuele retourzending zijn geheel voor rekening van de consument.
  4. Indien een pakket kwijtraakt bij een retourzending, ontvangt de consument geen geld terug. Het advies is dan ook om altijd aangetekend retour te zenden.

Herroepingsrecht bij levering van offline diensten

Bij levering van offline diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Er is geen herroepingsrecht van toepassing op workshops/trainingen/cursussen of retreats.

Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. (zie vernoeming van uitsluiting hierboven)

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

a)     die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b)    die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c)     die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d)    die snel kunnen bederven of verouderen;

e)   audio- en video-opnamen

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor diensten:

a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.

Conformiteit en Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Ten aller tijde zowel online als offline geldt:

Communicatie

Door je e-mailadres te delen; geef je toestemming voor het gebruik van jouw e-mailadres, door Lekkerjij, om jou te informeren, nieuwsbrieven te sturen en promoties/marketing te sturen. Je kunt je uitschrijven door een mail te sturen naar stijnie@lekkerjij.nl.

Beschikbaarheid, fouten en onnauwkeurigheden

Lekkerjij spant zich in om juiste informatie te geven, maar garandeert niet dat informatie op de website, inclusief prijzen, productafbeeldingen, recepten, receptinformatie, specificaties, beschikbaarheid en diensten altijd juist is. Lekkerjij behoudt het recht om informatie te wijzigen of bij te werken en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. Denk jij dat iets niet klopt? Laat dat dan alsjeblieft even weten!

Een product of dienst kan (per ongeluk) verkeerd geprijsd of verkeerd omschreven zijn of bijvoorbeeld (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Je gaat ermee akkoord dat, hoewel Lekkerjij zich inspant om altijd goede informatie te geven, je aan de informatie geen rechten kunt ontlenen.

Links naar websites

Informatie op websites waarnaar soms wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door Lekkerjij onderzocht of geanalyseerd. Lekkerjij draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt op lekkerjij.nl. Een link naar een andere website is bedoeld voor het gemak van de gebruiker of klant.

Het gebruik maken van andere websites vindt op eigen risico plaats; Lekkerjij heeft hierin geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Lekkerjij heeft het recht om elke link of informatie op deze website op elk moment te wijzigen of te verwijderen.

Intellectueel eigendom

De diensten en originele inhoud (uitgezonderd de content die door klanten/gebruikers geplaatst is), functies en de functionaliteit blijven het exclusieve eigendom van Lekkerjij. Het is onder andere beschermd door auteursrecht en handelsnaamrecht. Handelsnaam en logo mogen niet verbonden worden met een product of dienst zonder toestemming van Lekkerjij.

Aansprakelijkheid

Lekkerjij doet haar best om alleen maar juiste informatie op deze website te delen, maar kan geen garantie geven dat alle beschikbare informatie volledig of juist is. Lekkerjij kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website, al zal Lekkerjij natuurlijk haar best doen om de website altijd beschikbaar te hebben.

Lekkerjij is nooit aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van of aan de klant of derden, zoals bijvoorbeeld gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden, als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de diensten of inhoud verkregen via de dienst.

Klachten

Lekkerjij staat altijd open voor jouw ideeën en hoopt dat jij alleen maar blij en ontspannen wordt van de aangeboden diensten. Mocht je toch ergens mee zitten en een klacht hebben, dan hoort Stijnie van Lekkerjij dat graag. Stuur gerust een mailtje naar stijnie@lekkerjij.nl en ze zal haar best doen binnen 14 dagen te reageren en problemen op te lossen.

Disclaimer

De website van Lekkerjij wordt met grote zorgvuldigheid samengesteld. Stijnie van Lekkerjij is echter niet opgeleid tot bakker of coach, maar geeft al haar advies vanuit persoonlijke ervaring. Het kan gebeuren dat de website onjuistheden bevat of onvolledig is. Aan de inhoud van Lekkerjij kunnen geen rechten worden ontleend.

De gebruiker of klant is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website en ook voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Informatie op deze website kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Het gebruik van de (online) diensten van Lekkerjij is op eigen risico. Deze diensten worden geleverd zonder enkele garanties.

Alhoewel er hard wordt gewerkt om de (online) diensten zo goed en veilig mogelijk te laten functioneren, kan Lekkerjij niet garanderen dat:
1. De diensten ononderbroken, veilig en beschikbaar zijn op elk moment of locatie.
2. Fouten of gebreken worden hersteld.
3. De diensten vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
4. De diensten voldoen aan jouw vereisten.

Privacyverklaring

De privacyverklaring kun inzien op www.lekkerjij.nl/privacyverklaring of opvragen via stijnie@lekkerjij.nl.

Aanpassingen Algemene Voorwaarden

Lekkerjij heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen zul je op de hoogte gesteld worden per e-mail. Wanneer je doorgaat met het gebruik van de diensten, nadat de aanpassingen gemeld zijn, accepteer je de aanpassingen. Als je het niet eens bent met de aanpassingen, dan kun je niet langer gebruik maken van de dienst.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Lekkerjij bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Overmacht

Een tekortkoming van Lekkerjij in het nakomen van enige verplichting aan de klant, kan Lekkerjij niet worden toegerekend in geval van overmacht. Tot deze situaties wordt onder andere gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van toeleveranciers of andere derden, onverwachte stroom,  internet-, computerstoringen, virussen, hacks, stakingen, onvoorziene vervoersproblemen en slechte weersomstandigheden.

Indien een overmachtsituatie zich voordoet, waardoor Lekkerjij de verplichtingen niet kan nakomen, worden er nieuwe afspraken gemaakt.

Lekkerjij is in een overmachtsituatie geen (schade)vergoeding verschuldigd.

Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Datum laatste wijziging: 8 maart 2021